تخصص ASEC، مشاوره اولیه مناسب برای مشتریان و ارائه طرح های مهندسی جامع در پروژه ها مستقل از برند تجهیزات و بر مبنای لیست مورد تأیید پروژه می باشد و نتیجه آن جلب اعتماد کامل کارفرمایان از کیفیت نهایی کار در ادامه و فازهای بعدی خواهد بود. در هر یک از زیر سیستم های ارائه شده، مجموعه خدمات ذیل به شکل کلید در دست و یا جداگانه قابل ارائه می باشد:

1.      مشاوره، خدمات مدیریت پروژه، بررسی سایت و ارزیابی اولیه

2.      ارائه راهکار مناسب جهت سیستم (اتوماسیون، اعلان و اطفاء حریق، دوربین، ...)

3.      طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی سیستم (اتوماسیون، اعلان و اطفاء حریق، دوربین، ...)

 1. انطباق طراحی، تجهیزات انتخابی و نقشه اجرایی جهت اخذ تأییدیه های بین المللی و نیز سازمان آتش نشانی (برای سیستمهای مرتبط)
 2. تأمین تجهیزات کامل بهمراه متعلقات نصب و سیستم های راه اندازی
 3. اجرای زیرساخت، نصب مکانیکی و الکتریکی تجهیزات، پیش راه اندازی، راه اندازی و تست گرم
 4. مستندسازی، آموزش، سرویس - نگهداری تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی

همچنین به پشتوانه تجربه سالها حضور در پروژه های مهندسی و اجرا، امکان ارائه خدمات ذیل در قالب مشاوره فراهم می باشد:

 1. تحلیل نیازها، مشاوره، امکانسنجی و انتخاب روش کلان جهت حل مسأله
 2. طرح پایه و برآورد حدودی مبلغ پیمان و تهیه اسناد مناقصه
 3. تهیه مستندات ارزیابی پیمانکاران و برگزاری تشریفات مناقصه گذاری
 4. بررسی پروپزالهای پیمانکاران و برگزاری جلسات رفع ابهام (Clarification Meetings)
 5. مشاوره در انتخاب نهایی پیمانکار و عقد قرارداد
 6. نظارت بر فرآیند کامل اجرا شامل تجهیز کارگاه، کنترل و تصویب نقشه های نصب، بازرسی تجهیزات، ...
 7. نظارت بر مستندسازی پیمانکار شامل کنترل و تأیید نقشه های-چون ساخت و همچنین فرآیند تحویل پروژه